goldside_cover3-1024x438

GOLDISDE Real Estate Fund

Pripravujeme pre vás fond zameraný na komerčné nehnuteľnosti, ktorý bude investovať vaše peniaze prevažne na Slovensku a v strednej Európe. Výnos fondu budú tvoriť predovšetkým príjmy z dlhodobých prenájmov komerčných nehnuteľností v priamom či nepriamom vlastníctve fondu. Fond bude určený aj pre konzervatívnejších, či začínajúcich investorov. Minimálna vstupná investícia bude nastavená dostatočne nízko, aby bol zabezpečený vstup aj bežným, neprofesionálnym klientom s malými investičnými čiastkami.

Začiatok predaja fondu plánujeme na jeseň 2019

Máme nejaký graf od Goldside??

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Rodný list fondu

  • Skrátený názov: GOLDSIDE Real Estate Fund
  • Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností
  • Správca: GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
  • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky.

Dôležité informácie o fonde

Do rôznych typov aktív, najmä však do nehnuteľností. Predovšetkým kúpou majetkových účastí v realitných spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti, alebo prostredníctvom kúpy podielov v iných realitných fondoch. Peňažné prostriedky vo fonde tiež doplnkovo investujeme do iných aktív, a to najmä do akcií, dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.

Fond môže takisto v rozumnej miere využívať finančné deriváty na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku.

Sú výsledkom dobrého hospodárenia. Do fondu prichádzajú vo forme príjmov z nájomného, úrokov, dividend a kapitálového zhodnotenia investícií. Vďaka tomu rastie hodnota majetku vo fonde.

Fond nebude priebežne vyplácať dividendy, ale ako podielnik môžete požadovať vyplatenie podielových listov kedykoľvek. Ich cenu stanovujeme dvakrát za mesiac.

Kto neinvestuje, neriskuje, ale ani nič nezíska. Ten, kto investuje, nevyhnutne riskuje. Ako veľmi, to vyjadruje rizikovo-výnosový profil fondu. Ten zohľadňuje mieru všetkých významných rizík, ktorým je majetok vo fonde vystavený. Rizikovo-výnosový profil fondu GOLDSIDE Real Estate Fund je možné vzhľadom na naše predpoklady považovať za mierny. V budúcnosti sa to však môže zmeniť v závislosti od povahy našich investícií.

Povedzme si otvorene, nerobíme to zadarmo. Fond má vstupný poplatok 2 % z hodnoty vašej investície, ktorý pokrýva najmä náklady na marketing a distribúciu podielových listov. Ako správca fondu si za správu účtujeme poplatok 1 % z hodnoty fondu a výkonnostnú odplatu 20 % z výnosu fondu. Znamená to, že máme zosúladené záujmy.

Ak váš majetok vo fonde dobre zarobí, aj my dobre zarobíme. Fond má okrem toho aj výstupný poplatok 1 %, no tento poplatok je po troch rokoch držania investície automaticky odpustený. Priebežné poplatky sa zohľadňujú v čistej hodnote majetku fondu. Podrobnosti nájdete v štatúte a predajnom prospekte fondu.

Okrem vyššie uvedeného nám už nič neplatíte. Investovať môžete jednoducho tak, že s nami uzavriete zmluvu a posielate prostriedky na účet fondu. Jednorazovo, pravidelne, nepravidelne, v sumách, aké uznáte za vhodné, minimálne však 20 € .

Kontaktovať pedajcu