GOLDSIDE Real Estate Fund

Špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorý je určený všetkým, ktorí chcú zhodnotiť svoj majetok investovaním do nehnuteľností.

Kam investujeme?

Primárne do nehnuteľností:

 • kúpou majetkových účastí v realitných spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti,
 • kúpou podielov v iných realitných fondoch.

Sekundárne do iných aktív:

 • akcií, dlhopisov a nástrojov finančného trhu.

Fond môže takisto v rozumnej miere využívať finančné deriváty na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku.

Výnosy

Sú výsledkom dobrého hospodárenia. Do fondu prichádzajú vo forme:

 • príjmov z nájomného,
 • úrokov, dividend a kapitálového zhodnotenia investícií.

Vďaka tomu rastie hodnota majetku vo fonde a vám vaše investície. Fond nebude priebežne vyplácať dividendy, ale ako podielnik môžete požadovať vyplatenie podielových listov kedykoľvek. Ich cenu stanovujeme dvakrát za mesiac.

Rodný list fondu

 • Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
 • Skrátený názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund
 • Typ fondu: Otvorený podielový fond vytvorený ako verejný špeciálny fond nehnuteľností
 • Správca: GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
 • Audítor: KPMG Slovensko spol. s r. o.
 • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
 • Rizikovo-výnosový profil 3 (na stupnici od 1 do 7)
 • Investičný horizont minimálne 3 roky
 • Vstupný poplatok maximálne 2%
 • Výstupný poplatok maximálne 1%
 • Správcovský poplatok 1%
 • Výkonnostná odplata 20% z výnosu fondu
 • Minimálna investícia od 20 EUR
 • Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu GOLDSIDE Real Estate Fund: SK5211110000001567602015

Graf vývoja cien fondu

VÝKONNOSTI A HODNOTA MAJETKU FONDU K 15. 8. 2022:

Hodnota 1 podielového listu : 0,115335 EUR
NAV* fondu: 9 666 938,92 EUR
Zhodnotenie fondu:
– za 1 mesiac: 0,44 %
– za 3 mesiace: 1,30 %
– za 6 mesiacov: 2,52 %
– za 1 rok: 5,22 %
– od začiatku roku (YTD): 3,30 %
– od vzniku (25. 10. 2019): 5,21 % p. a.

*NAV – čistá hodnota majetku

Projekty vo fonde

solcany projekt vo fonde

Prvou investíciou do fondu nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund je výrobno-logistická hala s administratívou patriaca realitnej spoločnosti Solčany Properties, a.s. s prenajímateľnou plochou 13 750m2.

Dokumenty na stiahnutie

Táto reklama má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov a jej text nie je právne záväzný. Úlohou tejto reklamy nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s. a  tomto webovom sídle.

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správca žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správca môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovi.